Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru
Gwasanaethau Cynghori a Seicoleg Gorllewin Cymru
 

Cynghori Gweithwyr

Amcangyfrifir bod 10 miliwn o ddiwrnodau gwaith yn cael eu colli yn y DU bob blwyddyn, a bod straen seicolegol o ryw fath neu’i gilydd yn gyfrifol am hyd at 40% o achosion o golli gwaith. Hyd yn oed pan fo gweithiwr sydd dan straen yn bresennol yn y gwaith, gall ei berfformiad fod dipyn yn is na’r safon a ddisgwylir.

Caiff Rhaglenni Cymorth i Weithwyr eu defnyddio gan sefydliadau yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus er mwyn helpu gweithwyr i fynd i’r afael â phroblemau sy’n tarfu ar eu gwaith a’u lles yn gyffredinol. Gwasanaeth cynghori cyfrinachol yw craidd Rhaglen Cymorth i Weithwyr, a dyma’r gwasanaeth a ddarperir gennym ni.

Bydd ein cynghorwyr yn gweithio gyda gweithwyr er mwyn ceisio dod o hyd i atebion i’w problemau personol. Gall y problemau hynny gynnwys iselder ysbryd, gofid, problemau’n ymwneud â’u perthynas â rhywun arall, y ffaith eu bod yn gaeth i alcohol neu sylweddau/arferion eraill, profedigaeth, neu straen yn y gweithle hyd yn oed. Gall staff gael mynediad uniongyrchol i’n gwasanaeth, a gallant gael apwyntiad i weld un o’n cynghorwyr cyn pen wythnos iddynt gysylltu â’r gwasanaeth fel rheol. Caiff y sesiynau cynghori eu cynnal bob amser yn ystafelloedd cynghori’r therapyddion yn hytrach na’r gweithle - mae hynny’n atgyfnerthu proffesiynoldeb a chyfrinachedd y trefniant.

Y cyflogwr sy’n talu am y sesiynau cynghori, a chytunir ymlaen llaw ar uchafswm nifer y sesiynau y dylid eu cynnal ar gyfer pob gweithiwr, sef rhwng chwech a deg sesiwn fel rheol. Gan fod y rhestrau aros am sesiynau cynghori gan y GIG yn aml yn hir yng Nghymru, mae’n gwneud synnwyr i gyflogwyr ystyried cynnig gwasanaeth cynghori i’w staff. Gall gwasanaeth o’r fath fod yn elfen ddeniadol o’u pecyn o fuddiannau i weithwyr, a gall fod yn fodd i sicrhau bod eu gweithlu mor effeithlon ag sy’n bosibl.

Rydym yn cynnig

 

Rhaglenni Cymorth i Weithwyr ar gyfer sefydliadau yng Nghymru

Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen PDF Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen PDF.